ภาพ ข่าวสาร

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ พบปะสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนคติ กับท่านรองสันติชัย บัวทอง เสนอแนวคิดและนโยบายการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษแก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในพื้นที่สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ด้วยการตั้งศูนย์อบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ณโรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เดนท์ฮิลล์

0000-00-00 00:00:00

Read More »

Untitled Document