โรงเรียนเพชรบูรณ์การเด้นฮิลล์จะมีการประชุมผู้ปกครองเปิดภาคเรียนที่ 2/2560ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว เวลา 09.00น.เป็นต้นไปโดย ศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ เป็นประธาน

Advertise

 Untitled Document