โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ/ผู้รับใบอนุญาตศ.ดร.กระแส ชนะวงศ์ในโอกาสรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

Advertise

 Untitled Document